Klachtenprocedure

 1. Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk (zie links onder op deze pagina onze adresgegevens) of in andere passende vorm bij ChaletsPlus te worden ingediend, zodat ChaletsPlus passende maatregelen kan nemen. Als de klacht tijdens het verblijf niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland de klacht schriftelijk bij ChaletsPlus in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 2. Klachten voor vertrek en die op andere aspecten dan het verblijf betrekking hebben dienen zo snel mogelijk schriftelijk bij ChaletsPlus te worden ingediend.
 3. ChaletsPlus zal binnen 14 dagen schriftelijk reageren op een klacht.
 4. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn die is gesteld in lid 1 van dit artikel, verwerpt hij zijn recht op schadevergoeding, en een ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.
 5. ChaletsPlus is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Klachten van huurders en of ChaletsPlus kunnen aan de ‘Geschillencommissie Thuiswinkel' worden voorgelegd onder de navolgende voorwaarden.
  1. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.
 6. Uiterlijk 3 maanden nadat de huurder bij ChaletsPlus geklaagd heeft als bedoeld in dit artikel dient de klacht aan de Geschillencommissie te worden voorgelegd.
 7. Indien niet bij ChaletsPlus geklaagd is (binnen de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn), is de Geschillencommissie niet bevoegd de uiteindelijk bij haar aanhangig te maken klacht in behandeling te nemen.
 8. In het geval ChaletsPlus een klacht aan de Geschillencommissie wil voorleggen, dient zulks met goedkeuring van de huurder te geschieden welke goedkeuring binnen 5 weken na het door ChaletsPlus aan de huurder gedane verzoek dient te worden verkregen bij gebreke waarvan ChaletsPlus het recht heeft zich tot de gewone rechter te wenden.
 9. De Geschillencommissie doet uitspraak conform de voorwaarden zoals deze in haar reglement zijn vastgelegd.
 10. De uitspraken geschieden bij wege van bindend advies.