De chaletspecialist van Oostenrijk

Terug naar alle informatieTerug

Meer informatie

Algemene voorwaarden

Broodjesservice

Zomeractiviteiten

Winteractiviteiten

Partners

Klachtenprocedure

Klacht tijdens het verblijf
 1. Wij vragen de huurder om klachten tijdens het verblijf uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk (via e-mail) bij ChaletsPlus en de beheerder in te dienen.
 2. Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de vakantiewoning betreft, als gevolg waarvan de vakantiewoning de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
 3. Indien de klacht naar de mening van huurder door de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, zal ChaletsPlus in contact treden met verhuurder en tussen huurder en verhuurder bemiddelen om te proberen een oplossing tot stand te brengen.
 4.  Als de klacht tijdens het verblijf niet bevredigend wordt opgelost, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst (in Nederland) de klacht schriftelijk bij ChaletsPlus in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 5. ChaletsPlus kan namens de verhuurder tevens een financiële regeling met de huurder treffen.
 6. Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt, zal ChaletsPlus, voor zover dit nog niet is gebeurd, op verzoek van de huurder de gegevens van de verhuurder verstrekken om de huurder in de gelegenheid te stellen een eventuele vordering tegen de verhuurder in te stellen.

Overige klachten
 1. Klachten voor vertrek en die op andere aspecten dan het verblijf betrekking hebben dienen zo snel mogelijk schriftelijk bij ChaletsPlus te worden ingediend.
 2. ChaletsPlus zal binnen 14 dagen schriftelijk inhoudelijk reageren op een klacht.
 3. ChaletsPlus is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Klachten van huurders en of ChaletsPlus kunnen aan de ‘Geschillencommissie Thuiswinkel' worden voorgelegd. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.
 4. Uiterlijk 12 maanden nadat de huurder bij ChaletsPlus geklaagd heeft dient de klacht aan de Geschillencommissie te worden voorgelegd.
 5. Indien niet bij ChaletsPlus geklaagd is, is de Geschillencommissie niet bevoegd de uiteindelijk bij haar aanhangig te maken klacht in behandeling te nemen.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak conform de voorwaarden zoals deze in haar reglement zijn vastgelegd.
 7. De uitspraken geschieden bij wege van bindend advies.

Welke rol speelt ChaletsPlus bij de afhandeling van uw klacht?
 1. Heeft uw klacht betrekking op het door u gehuurde object? Dan speelt ChaletsPlus bij de afhandeling van uw klacht een bemiddelende rol tussen huurder en verhuurder. ChaletsPlus is eerste aanspreekpunt voor u en de verhuurder. Het is niet mogelijk om rechtstreeks contact met de verhuurder op te nemen.
 2. Heeft uw klacht betrekking op het reserveringsproces of het beheer te plaatse? In deze gevallen is ChaletsPlus eindverantwoordelijke voor uw klachtafhandeling.

Wilt u een klacht bij ons indienen?

Vul hier ons contactformulier in of neem per mail contact met ons op via info@chaletsplus.nl